MLL logo

Jututtamon ohjaajan osaamismerkki

MLL:n Jututtamot ovat vapaaehtoisten ohjaamia vertaisryhmiä vanhemmille, sekä äideille että isille. Jututtamossa keskustellaan lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista erityisesti lapsen näkökulmasta, kuitenkin huomioiden myös vanhemman ajatukset ja tunteet. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten niihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamon ryhmäkeskustelu kestää noin 2 tuntia kerrallaan.

 

Jututtamo-ohjaaja

• tuntee mentalisaatioon perustuvan kuuntelevan ja kyselevän ohjausotteen ja ymmärtää sen merkityksen käytännössä

• tuntee ryhmädynamiikan periaatteet ja tunnistaa ryhmän eri kehitysvaiheet

• osaa suunnitella ryhmän toiminnan

• osaa ohjata ryhmää käytännön ohjaustilanteessa yksin tai parityönä

• tuntee vertaistuen käsitteen ja sen merkityksen vanhemmuuden tukena

• osaa raportoida toiminnasta piirille

• osaa arvioida ja kehittää toimintaa keräämällä palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tekemällä itsearviointia

• osaa markkinoida toimintaa monikanavaisesti

• osaa hoitaa ryhmän hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, kuten hankintojen kirjaaminen ja kävijöiden tilastointi

 

Jututtamo-ohjaaja tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

 

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto yhteensä vähintään 55 tuntia:

  • Koulutuksen (1,5 op) hyväksytty suorittaminen. Yhdellä opintopisteellä tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutukseen sisältyy keskusteluhetken ohjaamisen harjoittelu tai ryhmäkerran ohjaamisen harjoittelu.

  • Jututtamo-ryhmän ohjausta 3 kertaa.

Jututtamo-ryhmän toimintakerta vaatii ohjaajalta 7 tuntia per toimintakerta: ryhmän suunnittelu, markkinointi, valmistelut, ohjaaminen, purku ja raportointi. 3 x 7 tuntia, 21 tuntia.

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 2 opintopistettä ja EQF-vaativuustasojärjestelmässä tasoa 5.